گالینگور آج درختی زرشکی

گالینگور زرشکی از نوع گالینگورهای ایرانی معروف به آج درختی. به این گالینگورها مزینانی یا گالینگور معمولی نیز می گویند.

توضیحات

گالینگور زرشکی از نوع گالینگورهای ایرانی معروف به آج درختی. به این گالینگورها مزینانی یا گالینگور معمولی نیز می گویند.