گالینگور آج درختی سبز

گالینگور سبز آج درختی از نوع گالینگورهای ایرانی معمولی یا مزینانی

توضیحات

گالینگور معمولی سبز رنگ که نوعی گالینگور ایرانی است. گالینگورهای معمولی به گالینگورهای مزینانی یا آج درختی نیز معروفند.