گالینگور آج درختی قهوه ای

گالینگور قهوه ای رنگ از نوع آج درختی گالینگورهای طرح ایرانی یا گالینگور معمولی یا مزینانی

توضیحات

گالینگور معمولی قهوه ای یا گالینگور ایرانی معمولی و مزینانی به رنگ قهوه ای