گالینگور کتان ساده آبی

گالینگور کتان ساده به رنگ آبی یکی از انواع گالینگورهای ایرانی

توضیحات

گالینگور کتان ساده به رنگ آبی یکی از انواع گالینگورهای ایرانی